Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Minion Interactive, s.r.o.

 

Článek I

Úvodní ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují veškeré  vztahy vznikající mezi společností Minion Interactive, s.r.o., IČO: 22795791, DIČ: CZ22795791, se sídlem Jablonec nad Nisou, Jiráskova 16, PSČ: 466 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31816 (dále jen „Minion Interactive“) jako provozovatelem internetových stránek www.laboro.cz a veškerého elektronického a softwarového obsahu na nich umístěného a zákazníky v souvislosti s užíváním těchto internetových stránek a programů, včetně vzájemných práv a povinností Minion Interactive a zákazníků.

 

Článek II

Definice

Cookie

Cookie je datový soubor, který internetová stránka přístupná prostřednictvím webové adresy ukládá na hardware Zákazníka. Účelem tohoto souboru není získávání osobních údajů o Zákazníkovi, ale slouží k rozpoznání nebo odlišení jednotlivých Zákazníků přistupujících k Systému.

Důvěrná informace

Veškeré data, informace a obdobné údaje, které se smluvní strany dozví v souvislosti s jednáním ohledně vzájemné spolupráce nebo v rámci spolupráce samé, zejména všechny podklady, dokumentace, a informace všech druhů a v jakékoli formě, které jsou vzájemně poskytovány stranami při zveřejňování či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, zákaznících, klientech, know-how a dalších záležitostech obou smluvních stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. 

Internet

Celosvětový systém propojených počítačových sítí.

Systém 

Internetová stránka www.laboro.cz a veškerý její softwarový a elektronický obsah, provozovaný Minion Interactive.

Užívání systému

Zápis, čtení, prohlížení a další aktivity v Systému, které jsou přístupné třetím osobám, a to i prostřednictvím spuštění Systému formou softwarového programu na zařízeních připojených k Internetu.

 Vyšší moc

Mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Minion Interactive, která má trvalý nebo dočasný charakter.

Zákazník

Zákazníky jsou osoby, které Užívají systém na Internetu nebo formou softwarových programů na zařízeních připojených k Internetu, zejména pak 

(i) Uživatelé jako fyzické osoby hledající zejména volnou pracovní pozici zveřejněnou v rámci Systému.

(ii) Klienti jako fyzické či právnické osoby, které uzavřely s Minion Interactive smlouvu o poskytování služeb podle čl. III těchto Podmínek a které nabízejí prostřednictvím Systému volné pracovní pozice nebo hledají prostřednictvím Systému vhodné kandidáty na volné pracovní pozice.

 

Článek III

Přehled nabízených služeb

Nabídka služeb a jejich cena pro Klienty je definována v Systému. Minion Interactive si s ohledem na vývoj trhu, návštěvnosti Systému a vliv dalších faktorů vyhrazuje právo změny cen a rozsahu poskytovaných služeb, 

Inzerce pracovních pozic 

Služba inzerce volných pozic spočívá ve zveřejnění inzerátu volné pracovní pozice   při využití Systému a technologického prostředí Internetu.

Propagační služby na internetu 

Propagačními službami na internetu se rozumí služby poskytované ze strany Minion Interactive osobě Klienta, a to v oblasti trhu práce (zejména pak nastavení a správa vybraných sociálních sítí, nastavení a správa PPC kampaní, nastavení a správa remarketingu, optimalizace pro vyhledávače, copywriting a rozesílání newsletterů), které spočívají v technické realizaci, zajištění tvorby a prezentování reklamního prostoru skrze Systém ve prospěch Klienta.

Poradenské služby

Poradenskými službami se rozumí služby a konzultace v oblasti personalistiky a lidských zdrojů a ostatní služby související s poradenstvím na trhu práce.

Doplňkové a modulární služby 

Doplňkovými a modulárními službami se rozumí zejména dodatečné moduly nebo poskytování služeb v oblasti vyhledávání, filtrování, sběru e-mailů, analytiky a vytvoření vlastních domén, designu, loga a korporátní identity.

 

Článek IV

Vznik smluvního vztahu

 1. Služby Minion Interactive budou klientům poskytovány na základě smlouvy o poskytování služeb.
 2. Klient vyplní a odešle objednávku jako zprávu o zájmu o danou službu prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře, který je přístupný v rámci Systému. Klient podáním objednávky potvrzuje, že se před jejím odesláním seznámil s těmito Podmínkami ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky a že s nimi výslovně souhlasí.
 3. Klient je povinen v objednávce uvést úplné, pravdivé a nezkreslené údaje; tato objednávka se považuje za návrh na uzavření smlouvy smlouvy a je závaznou okamžikem doručení Minion Interactive. Minion Interactive nenese jakoukoliv odpovědnost za případné chyby při přenosu dat.
 4. Není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak, je smlouva o poskytování služeb uzavřena akceptací objednávky ze strany Minion Interactive. Uzavření smlouvy Minion Interactive potvrdí Klientovi prostřednictvím e-mailu zaslaného na Klientem zadanou e-mailovou adresu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Přílohou potvrzení je aktuální znění Podmínek. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak.
 5. Minion Interactive je oprávněna požadovat po Klientovi, aby smlouva o poskytování služeb byla uzavřena v listinné podobě, a to na základě vlastního uvážení Minion Interactive. O této skutečnosti Minion Interactive vyrozumí Klienta do 5 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. V takovém případě smlouva o poskytování služeb vzniká až podpisem listinné smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 6. Minion Interactive si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku zejména v případě, kdy by
 1. Klient v objednávce uvedl neúplné, nepravdivé či kreslené údaje;
 2. šlo o Klienta, který v minulosti porušil své závazky a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek nebo ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené s Minion Interactive;
 3. předpokládané plnění předmětu smlouvy bylo v rozporu etickými pravidly, dobrými mravy nebo s obchodní politikou Minion Interactive.
 1. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Minion Interactive není povinna objednávku Klienta akceptovat i z jiných důvodů, přičemž není povinen důvod odmítnutí akceptace objednávky Klienta zdůvodňovat.

 

Článek V

Zveřejňování poskytovaných informací

 1. Klienti jsou povinni zveřejňovat prostřednictvím Systému jen takové informace, data a údaje, které nezpůsobí újmu Minion Interactive ani třetím osobám. Klient je odpovědný za obsah zveřejňovaných informací.
 2. Klienti jsou povinni zveřejňovat prostřednictvím Systému informace, data a údaje dostatečně jasné, srozumitelné a určité. Klienti nesmí zveřejňovat informace, data a údaje, které mohou u třetích osob vyvolat o Klientovi či nabízené pracovní pozici klamnou představu.
 3. Minion Interactive si vyhrazuje právo k 
 1. uchování informací o zápisu dat do Systému, které vedou k identifikaci daného Klienta;
 2. použit informací, dat a údajů získaných dle těchto Podmínek či smlouvy o poskytnutí služeb pro řešení případného sporu;
 3. veřejnému zpřístupnění poskytnutých dat, informací a obdobných údajů.

 

Článek VI

Nakládání s poskytovanými informacemi

 1. Minion Interactive si zejména vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění
 1. informací, dat a údajů, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými pravidly, dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku;
 2. informací, dat a údajů, které souvisí s nabídkou práce v oblasti sexuálních služeb;
 3. informací, dat a údajů, které jsou neurčité;

 

 1. Minion Interactive může kontrolovat obsah poskytovaných informací, dat a údajů podle těchto Podmínek. Minion Interactive rovněž může upozornit Zákazníka na rozpor jeho jednání s těmito Podmínkami a požadovat okamžitou nápravu. Minion Interactive se výslovně vyhrazuje právo zveřejněné informace, data a údaje neprodleně a bez souhlasu Klienta odstranit ze Systému, shledá-li rozpor zveřejněných informací, dat a údajů s těmito Podmínkami a/nebo smlouvou o poskytování služeb. V takovém případě Klientovi nenáleží žádná náhrada.
 2. Minion Interactive si vyhrazuje právo zamezit všemi dostupnými prostředky Užívání systému Zákazníkem, který podstatně, a/nebo opakovaně či soustavně porušil či porušuje tyto Podmínky.

 

Článek VII

Poskytování informací a termín zahájení služeb

 1. Zákazníci jsou povinni předat Minion Interactive informace, data a údaje na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.
 2. Neurčí-li smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Minion Interactive a Klientem jinak, platí, že Klient je povinen předat Minion Interactive informace, data a údaje bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o poskytování služeb, a to v rozsahu požadovaném ze strany Minion Interactive. Dojde-li k prodlení Klienta s dodáním podkladů, je Klient povinen uhradit veškeré dodatečné náklady spojené s případným zpracováním podkladů v kratší době.
 3. Minion Interactive započne s poskytováním služeb bez zbytečného odkladu poté, co od Klienta obdrží požadované informace, data a údaje a zálohu na cenu za služby, není-li ve smlouvě o poskytování služeb sjednáno jinak. Až do poskytnutí požadované zálohy na cenu za služby není Minion Interactive povinna zahájit plnění dle smlouvy o poskytování služeb.
 4. Klient je v rámci Systému oprávněn vytvářet, upravovat či jinak nakládat s informacemi, daty a údaji souvisejícími s pracovní pozicí, a to po celou dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb.

 

Článek VIII

Utajení informací, zachování mlčenlivosti

 1. Zákazníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích.
 2. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na skončení doby účinnosti smlouvy uzavřené mezi Minion Interactive a Klientem.
 3. Porušením povinnosti mlčenlivosti není sdělení Důvěrných informací v nezbytném rozsahu ke splnění zákonem stanovené povinnosti.
 4. Minion Interactive je povinna dodržovat veškeré zákonné požadavky vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.

 

Článek IX

Cena za služby

 1. Klienti se zavazují hradit společnosti Minion Interactive cenu za využívání služeb dle ceníku služeb platného a účinného ke dni uzavření smlouvy o poskytování služeb. Ceníky jsou zveřejněny v Systému a Minion Interactive je oprávněna ceníky služeb jednostranně měnit (s účinností do budoucna). Odesláním objednávky služeb Klient potvrzuje, že se seznámil s aktuálním ceníkem a akceptuje ho.
 2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, služby se v případě jejich nevyužití neproplácejí, nevracejí ani nepřevádějí do dalšího období. Služby, které jsou nad rámec sjednaného rozsahu dokoupené v průběhu období spolupráce (tzn. nad rámec dosavadně poskytované služby), se převádějí do dalšího navazujícího období za podmínky, že se strany dohodnou na prodloužení spolupráce o další 3 měsíce.

 

Článek X

Úhrada služeb a fakturace

 1. Cena za služby budou hrazeny Klienty na základě zálohových faktur vystavených společností Minion Interactive Po obdržení zálohy Minion Interactive vystaví v souladu s platnými a účinnými daňovými předpisy Klientovi řádný daňový doklad – fakturu.
 2. Cena za služby bude hrazena bankovním převodem na účet Minion Interactive, pokud není dohodnuto jinak. Veškeré případné zpětné platby ze strany Minion Interactive Klientům budou probíhat dle stanovené či dohodnuté platební metody.
 3. Klient nemá právo na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných služeb.
 4. Je-li Klient v prodlení s úhradou ceny za služby nebo její jakékoli části po dobu delší než 5 kalendářních dnů, může Minion Interactive  přerušit poskytování služeb do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena.  Poskytování služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na bankovní účet Minion Interactive. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování služeb o dobu, po kterou bylo poskytování služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakoukoli kompenzaci.
 5. Klient souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.

 

Článek XI

Trvání a ukončení smluvního vztahu

 1. Není-li ve smlouvě o poskytování služeb sjednáno jinak, smluvní vztah mezi Klientem a Minion Interactive trvá po dobu určitou v délce 6 měsíců. Smluvní vztah skončí
  1. uplynutím doby, na kterou byl sjednán (nedojde-li k prodloužení smlouvy další objednávkou ze strany Klienta), nebo
  2. na základě vzájemné dohody stran, nebo
  3. výpovědí kterékoli ze stran, nebo
  4. jednostranným odstoupením.
 2. Smlouvu o poskytování služeb je možné vypovědět i bez udání důvodu, nejdříve však po uplynutí prvních třech měsíců trvání smlouvy. Výpovědní doba činí 3 měsíce a běží od prvního měsíce dne následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď může být učiněna i formou e-mailu.
 3. Každá strana může od smlouvy o poskytování služeb odstoupit s účinností ke dni doručení informace o odstoupení druhé straně v případě, že druhá strana poruší některou ze svých povinností stanovených smlouvou o poskytování služeb nebo těmito Podmínkami a nezjedná nápravu, přestože k tomu bude vyzvána. Odstoupení i výzva mohou být učiněny i formou e-mailu.
 4. Minion Interactive je zejména oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže Klient
 1. uvedl v objednávce nepravdivé údaje nebo údaje, které jsou jinak v rozporu s těmito Podmínkami;
 2. poskytne či zadá do Systému data, informace či obdobné údaje, které jsou v rozporu s právními předpisy, etickými pravidly, dobrými mravy nebo s obchodní politikou Minion Interactive nebo jsou jinak v rozporu s těmito Podmínkami;
 3. je v prodlení se zaplacením svých závazků vůči Minion Interactive po dobu delší než 7 dnů; smluvní strany výslovně sjednávají, že Minion Interactive je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že Klient je v prodlení s úhradou závazku vzniklého na základě jiné smlouvy;
 4. Klient jinak porušuje tyto Podmínky, zejména, nikoliv výlučně, tím, že neposkytuje potřebnou součinnost.
 1. Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování služeb ze strany Minion Interactive na dobu delší než 7 pracovních dnů, není-li přerušení způsobeno Vyšší mocí. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy dojde k přerušení poskytování služby a Klient písemně nebo e-mailem vyrozumí Minion Interactive o přerušení služby a vyzve ji ke zjednání nápravy.

 

Článek XII

Garance a odpovědnost za škodu

 1. Minion Interactive neodpovídá za obsahovou část zveřejněných informací, dat a údajů, za jejich jazykovou správnost a ani za jejich přesnost. Minion Interactive dále neodpovídá za pravdivost a aktuálnost informací, dat a údajů poskytnutých Zákazníky.
 2. Minion Interactive neodpovídá za škody způsobené v důsledku užití informací, dat a údajů poskytnutých Zákazníky, ať již v rámci Systému či jinak.
 3. Minion Interactive neodpovídá za správnost a úplnost informací, dat a údajů umístěných v rámci Systému Zákazníky a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací k příslušnému účelu.
 4. Minion Interactive negarantuje Uživateli nalezení vhodné pracovní pozice a ani uzavření pracovního poměru týkajícího se příslušné pracovní pozice. Minion Interactive negarantuje Klientovi nalezení vhodného kandidáta na obsazení nabízené pracovní pozice, uzavření pracovní smlouvy s Uživatelem a ani jeho setrvání v pracovním poměru, je-li pracovní smlouva s Uživatelem uzavřena.
 5. Činností Minion Interactive není činnost zprostředkování zaměstnání za úhradu podle zákona č. 5/2004 Sb. o službách zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.
 6. Minion Interactive neposkytuje s ohledem na charakter a povahu služeb v Systému Zákazníkům garanci vztahující se
 1. trvalé a nepřerušené dostupnosti Systému 24 hodin denně po 7 dní v týdnu;
 2. plné funkčnosti Systému po celou dobu jejího užívání Uživateli; a
 3. bezchybnosti Systému a jednotlivých jejích funkcionalit.
 1. Minion Interactive je povinna prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné závady na straně Systému, a to po dobu, po kterou trval výpadek.
 2. Odpovědnost Minion Interactive za škodu způsobenou poskytováním služeb v souvislosti s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb mezi Minion Interactive a Klientem je omezena na částku uhrazenou Klientem za služby v daném kalendářním měsíci na základě uzavřené smlouvy. Minion Interactive není povinna nahradit Klientovi škodu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření smlouvy.
 3. Odpovědnost Minion Interactive za škodu způsobenou Uživateli porušením povinností společnosti Minion Interactive dle těchto Podmínek se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Minion Interactive nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku Vyšší moci či poruch mimo Systém. Vznikne-li stav Vyšší moci na straně Minion Interactive, je Minion Interactive bez zbytečného odkladu povinna uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Minion Interactive bude pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným závazkům, nebude-li dohodnuto jinak.

 

Článek XIII

Cookies

 1. Za účelem plného využití všech nabízených funkcionalit a služeb Systému jsou Zákazníci povinni používat či umožnit použití nejnovější a/nebo nejrozšířenější techniky či technologie na svých zařízeních (např. Cookies). Zákazník, který užívá zastaralé či málo rozšířené technologie, bude moci využívat funkcionality a služby Systému pouze v omezeném rozsahu a nevzniká mu jakékoliv právo se z tohoto titulu domáhat na Minion Interactive jakýchkoliv slev či kompenzací za omezenou funkčnost Systému.
 2. Minion Interactive využívá Cookies v rámci Systému za účelem měření statistik a analytiky.
 3. Minion Interactive si vyhrazuje právo používat Cookies třetích stran, a to za účelem měření statistik a analytiky.
 4. Zákazník je oprávněn zakázat používání Cookies. Toto jednání ovšem bude mít vliv na správné a úplné využití funkcionalit a služeb Systému. Zákazníkovi v takovém případě nevzniká jakékoliv právo se z tohoto titulu domáhat na Minion Interactive jakýchkoliv slev či kompenzací za omezenou funkčnost Systému.

 

Článek XIV

Autorská práva a ochranné známky 

 1. Zákazník prohlašuje, že je držitelem veškerých oprávnění a licencí k užití veškerých autorských děl a dalších výtvorů duševního vlastnictví obsažených v informacích, datech a údajích, které Zákazník poskytne Minion Interactive pro účely užití v rámci Systému. Zákazník je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. Minion Interactive nenese odpovědnost za porušení autorských práv Zákazníkem či v důsledku zveřejnění či použití informací, dat a údajů předaných Zákazníkem. Vznikne-li  Minion Interactive v souvislosti s porušením práv duševního vlastnictví Zákazníkem dle tohoto ustanovení škoda, je Zákazník povinen Minion Interactive nahradit škodu bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Minion Interactive vyzván.
 2. Zákazník nemá právo Užívat systém nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného písemného souhlasu Minion Interactive. Dále nejsou dovoleny jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany Zákazníků.
 3. Právo nahrát a uložit či jinak disponovat s informacemi, daty a údaji uloženými v Systému je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Další reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu Minion Interactive jsou zakázány.

 

Článek XV

Zpracování a další nakládání s osobními údaji 

 1. Minion Interactive prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  Minion Interactive prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb a tyto případně poskytuje Klientovi, zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů, je-li tento zákonem vyžadován. Minion Interactive je oprávněna obrátit se na subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.
 2. Minion Interactive prohlašuje, že v případě, že správcem osobních údajů bude Klient, osobní údaje budou získány prostřednictvím Systému a Minion Interactive bude v souvislosti s poskytováním služeb vystupovat v postavení zpracovatele osobních údajů, bude mezi stranami uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
 3. Informace, data a údaje nacházející se v Systému jsou ze strany Minion Interactive zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky tohoto zpracování mohou být ze strany Minion Interactive dále obchodně využívány při zachování úplné anonymity zdroje. Uživatelé berou dále na vědomí, že Minion Interactive je oprávněna v rámci služeb poskytovaných Klientům získávat osobní údaje Uživatelů a dalších fyzických osob ať už na základě zvláštního souhlasu těchto Uživatelů nebo fyzických osob, anebo i v případech, kdy tak umožňují právní předpisy bez jejich souhlasu; za případné plnění zvláštních povinností vyplývající z právní úpravy ochrany osobních údajů vůči takovým Uživatelům a fyzickým osobám odpovídá Minion Interactive.

 

Článek XVI

Rozhodné právo

Smluvní strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.

 

Článek XVII

Zákaznická podpora / korespondenční údaje

 1. Zákazníci jsou oprávněni komunikovat veškeré podněty, připomínky či dotazy týkající se poskytovaných služeb a funkcionalit Systému prostřednictvím e-mailu info@laboro.cz a  telefonu +420 480 023 139.  
 2. Komunikace prostřednictvím  e-mailu info@laboro.cz a  telefonu +420 480 023 139 je Zákazníkům k dispozici v pracovní dny v čase od 8:00 - 18:00 hodin.
 3. Korespondenční adresa Minion Interactive je:

 

Minion Interactive, s.r.o. 

provozovna: Jiráskova 16

466 01 Jablonec nad Nisou

 

Článek XVIII

Závěrečná ustanovení

 1. Minion Interactive si vyhrazuje právo tyto Podmínky jednostranně měnit nebo doplňovat. Tyto podmínky jsou platné a účinné od [1. 2. 2018] a pozbývají účinnosti nabytím účinnosti nových Podmínek.
 2. Minion Interactive upozorní Klienta na nové Podmínky a datum jejich účinnosti alespoň 15 kalendářních dní předem jejich zveřejněním v rámci Systému. Nebude-li Klient s novými Podmínkami souhlasit, může ukončit smluvní vztah s Minion Interactive formou výpovědi doručenou Minion Interactive nejpozději v den nabytí účinnosti nových Podmínek. Výpovědní doba se pro takový případ sjednává v délce dle zákona. Doručení výpovědi lze učinit i formou e-mailu. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností nových Podmínek.  Pokračuje-li Klient s Užíváním systému i po účinnosti nových Podmínek, považují se tyto za Klientem akceptované. 

 

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře uchazeč bere na vědomí, že vyplněním formuláře a odesláním životopisu poskytuje osobní údaje společnosti Minion Interactive s.r.o. k jejich zpracování za účelem výběru uchazečů o pracovní místo.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací